Образцы заявлений

Форма заявления о приеме ребенка в учреждение дошкольного образования, специальное дошкольное учреждение, иные организации, к индивидуальным предпринимателям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы дошкольного образования

 

Руководителю ________________________________

________________________________________________

(наименование учреждения, организации)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя)

(от)____________________________________________

(фамилия, инициалы одного из законных представителей)

_________________________________________________________

зарегистрированного (ой) по месту жительства:_______________________________________________

(адрес)

________________________________________________

контактный телефон: __________________________

_______________________________________________

(дом., раб., мобил. тел.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество)

________________________________________________________года рождения,

(дата рождения)

проживающего по адресу:_______________________________________________

__________________________________________с «_____» _______20_____года,

в_______________________группу, с____до____лет, с белорусским (русским)

(тип группы)

языком обучения, с режимом работы ______часов (а).

(24; 12; 10,5; от 2 до 7)

С Уставом учреждения ознакомлен(а).

Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития моего ребенка, уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, выполнять требования учредительных документов, а также выполнять иные обязанности, установленные актами законодательства в сфере образования, локальными нормативными правовыми актами учреждения образования.

К заявлению прилагаю:

(нужное подчеркнуть)

Направление в учреждение

Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка

Заключение врачебно-консультационной комиссии

Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

«_____»____________ 20____ г. ___________________ /_______________________/

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

 

 

Форма заявы аб прыёме дзіцяці ва ўстанову дашкольнай адукацыі,іншыя арганізацыі, да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам маюць праваздзяйсняць адукацыйную  дзейнасць пры рэалізацыі імі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі

 

 Кіраўніку (загадчыку, дырэктару) 

_________________________________

(назва ўстановы, арганізацыі)

________________________________

(прозвішча, ініцыялы кіраўніка)

(ад) _________________________________

(прозвішча, ініцыялы  аднаго з законных прадстаўнікоў)

___________________________________

зарэгістраванага(ай):________________________

(адрас)

___________________________________

тэлефон: __________________________

 (хатні., раб., мабіл. тэл.)

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прашу залічыць маё дзіця_____________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

_____________________, _________________________года нараджэння,

(дата нараджэння)

якое пражывае па адрасу:________________________________________

_________________________________з «_____» _______20_____года,

у_______________________  групу, з____да____гадоў(год), з беларускай(рускай) мовай __________________________________________________________________навучання, з рэжымам працы ________гадзін (24; 12; 10,5; ад 2 да 7).

 

Са Статутам установы адукацыі азнаёмлены (а).

 

Абавязуюся забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць другіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, таксама выконваць іншыя абавязкі, усталяваныя актамі заканадаўства ў галіне адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

 

Да заявы прыкладваю:

(патрэбнае падкрэсліць)

 

Накіраванне ва ўстанову

 

Медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіцяці

 

Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

 

Заключэнне дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі

 

«_____»____________ 20____ г. ___________________ /_______________________/

(дата) (подпіс) (расшыфроўка подпісу)